Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).

Άρθρο 2

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

Άρθρο 3

Διευθυντής Μεταπτυχιακού και Συντονιστική Επιτροπή

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού και η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Μεταπτυχιακού έχουν την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Η πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία.

Η θητεία του Διευθυντή της Σ. Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ. Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Διευθυντή και Συντονιστικής Επιτροπής

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. υποχρεούται να:

 1. καλεί σε συνεδρίαση (-σεις) τα μέλη της Σ.Ε.
 2. ζητεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος να συγκαλέσει Γ.Σ. για θέματα που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
 3. δέχεται τους εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και συζητά θέματα που τους αφορούν
 4. συντονίζει και επιβλέπει τη διαδικασία εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
 5. συντονίζει τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.
 6. συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην ομαλή λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. υποχρεούται να:

 1. συνεδριάζει υπό την ευθύνη του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
 2. προσδιορίζει το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο της σχετικής ανακοίνωσης για την ένταξη στο Π.Μ.Σ. και καθορίζει όλες τις σχετικές ημερομηνίες που αφορούν στη διαδικασία ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα.
 3. Καθορίζει την περίοδο έναρξης και λήξης των μαθημάτων και των εξετάσεων (τελικών και επαναληπτικών) στο Π.Μ.Σ.
 4. αποφασίζει για την κατανομή των φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας
 5. συντονίζει τις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών και να επιβλέπει τον τρόπο βαθμολόγησης τους σε συνεργασία με τους διδάσκοντες

Άρθρο 5

Στόχος του Προγράμματος και Διαδικασία Εισαγωγής Φοιτητών

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στη διοικητική επιστήμη παρέχοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας αναπτύσσοντας κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Πριν την έναρξη της εκάστοτε ακαδημαϊκής περιόδου, και ειδικότερα πριν την προκήρυξη των θέσεων για την ένταξη στο Π.Μ.Σ. καθορίζεται από τη Σ.Ε. ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών στη βάση της εξέτασης των κατατιθέμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών είναι είκοσι πέντε (25). Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ειδοποιεί τους επιλεγέντες υποψηφίους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σε εύλογο χρονικό διάστημα, που προσδιορίζεται από τη Σ.Ε., να απαντήσουν γραπτώς αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ..

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
 • Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

Ο τρόπος επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. καθορίζεται επ’ακριβώς κάθε χρόνο από τη Σ.Ε., η οποία έχει την ευθύνη εισαγωγής των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται από την Σ.Ε. πριν την έναρξη του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως:

 • Ο βαθμός πτυχίου
 • Η επίδοση στα συναφή προς το ΜΠΣ προπτυχιακά μαθήματα
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Η επαγγελματική προϋπηρεσία/εργασιακή εμπειρία
 • Η σχετική ερευνητική δραστηριότητα
 • Η προσωπική συνέντευξη

Ο κατάλογος επιτυχόντων επικυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 6

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα. Επιπλέον, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες εκ των οποίων οι 60 πιστωτικές μονάδες προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των 10 μαθημάτων και οι υπόλοιπες 30 πιστωτικές μονάδες προκύπτουν από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:

Α΄ εξάμηνο

Μάθημα ECTS
1. Οικονομική Ανάλυση 6 Α1
2. Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών 6 Α2
3.   Ποσοτικές   Μέθοδοι   για   τη   Λήψη   Επιχειρηματικών Αποφάσεων 6 Α3
4. Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 6 Α4
5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 Α5
Σύνολο 30

Β’ εξάμηνο

Μάθημα ECTS
1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αποτιμητική Επιχειρήσεων 6 Β1
2. Ανθρώπινοι Πόροι & Εργασιακές Σχέσεις 6 Β2
3. Λογιστικά   Πληροφοριακά         Συστήματα      &   Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 6 Β3
4. Διοίκηση Μάρκετινγκ 6 Β4
5. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών 6 Β5
Σύνολο 30

Γ’ εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο 30

Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται από τη Σ.Ε πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος.

Την ευθύνη για την αναπλήρωση μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω απρόβλεπτων συνθηκών τη φέρει ο διδάσκοντας του κάθε μαθήματος, ο οποίος πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη αναπλήρωση λαμβάνοντας πάντα υπόψη το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Άρθρο 7

Διδάσκοντες

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν όλα τα μέλη του Τμήματος, μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ όπως ορίζει ο νόμος, καθώς και Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Πριν την έναρξη κάθε νέου κύκλου η Σ.Ε. καταρτίζει τον κατάλογο των μαθημάτων που θα διδαχθούν. Στην επιλογή προηγούνται τα υπηρετούντα μέλη του Τμήματος. Στη συνέχεια, και εφόσον δεν καλυφθούν τα ελάχιστα μαθήματα που προβλέπει ο κανονισμός ή η Σ.Ε. κρίνει απαραίτητο για την κάλυψη συγκεκριμένων μαθημάτων, μπορούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ όπως ορίζει ο νόμος, καθώς και Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

Η τελική ευθύνη για την κατανομή των μαθημάτων είναι στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση επιδόσεως Φοιτητών και Διδασκόντων

Ο τρόπος αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα και ανακοινώνεται στους φοιτητές σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πέρα από την τελική εξέταση, ενθαρρύνεται η χρήση επιπρόσθετων τρόπων αξιολόγησης (ερευνητικές εργασίες, βαθμολόγηση συμμετοχής κ.λπ.).

Η εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων, εφόσον αυτές είναι υποχρεωτικές, γίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε κοινά προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Οι επαναληπτικές εξετάσεις για όσους έχουν αποτύχει σε μάθημα/μαθήματα λαμβάνουν χώρα σε εύλογο διάστημα μετά το πέρας της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ο φοιτητής δικαιούται να εξετασθεί και πάλι στην επαναληπτική εξέταση. Σε περίπτωση αποτυχίας έστω και σε ένα μάθημα στις επαναληπτικές εξετάσεις, ο φοιτητής/τρια μπορεί να εξεταστεί για τελευταία φορά στην εξεταστική του εξαμήνου που το μάθημα προσφέρεται. Εάν αποτύχει και σε αυτή την περίπτωση τότε ο συγκεκριμένος φοιτητής/τρια διαγράφεται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία στο 3ο ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. Συγκεκριμένα:

 1. Οι φοιτητές επιλέγουν με αίτηση τους το θέμα της διπλωματικής εργασίας από μια λίστα ενδεικτικών θεμάτων. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση ενός θέματος, σε εμπειρική έρευνα ή στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού υποδείγματος. Σε όλες τις περιπτώσεις η διπλωματική εργασία πρέπει να διακρίνεται για την επιστημονική της αρτιότητα.
 2. Η Σ.Ε. κατανέμει τους φοιτητές σε επιβλέποντες καθηγητές ανάλογα με το προτεινόμενο θέμα.
 3. Η διπλωματική εργασία ξεκινά με την έναρξη του 3ου εξαμήνου και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά με τη λήξη του 3ου εξαμήνου. Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών γίνονται μετά τέλος του 3ου εξαμήνου σε προκαθορισμένες από τη Σ.Ε. ημερομηνίες.
 4. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας είναι δημόσια και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον επιβλέποντα και δυο διδάσκοντες του Π.Μ.Σ
 5. Η δομή των διπλωματικών εργασιών (αριθμός λέξεων κ.λπ..) προσδιορίζεται από τη Σ.Ε.
 6. Η διπλωματική εργασία αξιολογείται ως απορριπτέα ή αποδεκτή με βαθμό από ένα (1) έως δέκα (10). Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ως απορριπτέα, τότε η τριμελής επιτροπή εξέτασης δύναται να την αναπέμψει με απόφαση της για διορθώσεις ή επεξηγήσεις οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα εντός ενός (1) μηνός, στο τέλος του οποίου πρέπει να γίνει εκ νέου η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας. Αν η εργασία κριθεί εκ νέου απορριπτέα τότε δεν απονέμεται ο τίτλος του Μ.Δ.Ε..
 7. Ο μέγιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε επιβλέπων καθηγητής καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 8. Διπλωματική εργασία μπορεί να επιβλέψει οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ αρκεί να έχει διδάξει στο Π.Μ.Σ. κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.
 9. Η Σ.Ε. λαμβάνει μέριμνα για το συντονισμό και την ομοιομορφία βαθμολόγησης των διπλωματικών εργασιών.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών (μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας) ορίζεται από το μηδέν ως το δέκα και οι βαθμοί εκφράζονται μέχρι και το πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Ο βαθμός επιτυχίας κυμαίνεται από πέντε μέχρι και δέκα, και ο βαθμός αποτυχίας ορίζεται από 0 έως και τέσσερα.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επιτυχίας έχει ως εξής:

8,50 – 10 Άριστα

7 – 8,49 Λίαν καλώς

5 – 6,99 Καλώς

Το πτυχίο συνοδεύεται και από παράρτημα διπλώματος όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Η απονομή των Μ.Δ.Ε. γίνεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 1. Υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών και στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών.
 2. Υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας του, των τηλεφώνων του και του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
 3. Υποχρεούται να παρακολουθεί τον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Π.Μ.Σ καθώς και την αντίστοιχη ιστοσελίδα.
 4. Υποχρεούται να προσέρχεται εγκαίρως στις ώρες των παραδόσεων. Η αδικαιολόγητη απουσία πέραν του 1/3 του των προσφερόμενων διαλέξεων-ασκήσεων του κάθε μαθήματος ισοδυναμεί με αποτυχία στο μάθημα και ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μάθημα ξανά και να εξεταστεί σε αυτό κατά την επόμενη περίοδο που διδάσκεται.
 5. Περιπτώσεις παραπτωμάτων, όπως αντιγραφή στις εξετάσεις, στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά, φθορές και καταστροφές στην υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος συνεπάγεται διαγραφή από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 6. Υποχρεούται να συνεπικουρεί στην προπτυχιακή εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας έργο που του ανατίθεται όπως π.χ. επιτηρήσεις κατά την διάρκεια των εξεταστικών περιόδων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
 7. Υποχρεούται να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του προγράμματος π.χ. επιστημονικά συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις Διδασκόντων

Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ. οφείλει:

 1. να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος,
 2. να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος και να παραδίδει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για αρχειοθέτηση: α) σύντομη περιγραφή του μαθήματος, β) προτεινόμενη βιβλιογραφία, γ) συμπληρωματικό υλικό προς μελέτη,
 3. να ενημερώνει τους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη για το ακριβές περιεχόμενο των διαλέξεων του, την προτεινόμενη βιβλιογραφία και τον τρόπο εξέτασης τους,
 4. να τηρεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες γραφείου την εβδομάδα για επικοινωνία με τους φοιτητές για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του διδασκόμενου μαθήματος,
 5. να επιβλέπει τις διπλωματικές εργασίες εφόσον αυτές του ανατεθούν από τη Σ.Ε.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων στο Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στο τέλος του κάθε εξαμήνου να αξιολογούν τα μαθήματα που διδάχθηκαν στη βάση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Το σχετικό ερωτηματολόγιο αφορά στο περιεχόμενο του μαθήματος, στον τρόπο διδασκαλίας του, στο βαθμό συσχέτισης του με την πράξη και στις αρχές και στη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσης τους στους φοιτητές, την προε τοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης- για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές –  βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσει, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με το πέρας των παραδόσεων και είναι ανώνυμη. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται σοβαρά παράπονα φοιτητών, η Σ.Ε. έχει την υποχρέωση να εξετάσει τη σοβαρότητα του θέματος και να συζητήσει τόσο με τους φοιτητές όσο και με το διδάσκοντα το εν λόγω θέμα και να προτείνει λύσεις για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. Η Σ.Ε. έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε άρνηση ανάθεσης διδασκαλίας μαθήματος σε συγκεκριμένο διδάσκοντα.

Άρθρο 12

Τέλη φοίτησης Π.Μ.Σ

Το Π.Μ.Σ προσφέρεται χωρίς τέλη φοίτησης

Άρθρο 13

Θέματα διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ευθύνη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Π.Μ.Σ.. Η Σ.Ε. λαμβάνει μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος και είναι υπεύθυνη για την κατανομή του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. σε δράσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του.

Άρθρο 14

Άλλα Θέματα

Ό,τι δεν προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό και στην ισχύουσα νομοθεσία θα αντιμετωπίζεται από τη Σ.Ε..

Άρθρο 15

Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Μ.Σ

Ο εσωτερικός κανονισμός του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναθεωρείται όποτε κρίνεται αναγκαίο είτε στο σύνολο του είτε κατ’ άρθρο.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ