Κανονισμός Λειτουργίας

Η τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 και ο κανονισμός λειτουργίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1628/τ. Β’/17-03-2023