Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δημοσιεύεται και αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος, του Τμήματος και του Ιδρύματος πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων (απαιτούμενα δικαιολογητικά, τρόπος υποβολής δικαιολογητικών, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών), καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Online Αίτηση), σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο ΠΜΣ.

Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης θα πρέπει να αποτελούν ευκρινή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων και να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF).

Για να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο*

Η φόρμα με τα στοιχεία και τα επισυναπτόμενα έγγραφα, υποβάλλεται με το πάτημα του κουμπιού “Υποβολή” που υπάρχει στο τέλος της ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν η υποβολή της φόρμας και των αρχείων γίνει επιτυχώς, θα λάβετε σχετικό μήνυμα στην οθόνη σας καθώς και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε.