Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών αξιολογούνται και συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από επίσημα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:

  • Βαθμός πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία καθώς και βαθμολογία σε συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
  • Επιστημονικό έργο – ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
  • Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες, στις οποίες σχολιάζουν ουσιαστικά και αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της ΣΕ, από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική

Οι υποψήφιοι που προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τα τυπικά κριτήρια που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ακαδημαϊκού έτους καλούνται σε συνέντευξη. Δεν γίνονται δεκτοί, απόφοιτοι προηγούμενων κύκλων του προγράμματος. Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.