1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου – σε περίπτωση πτυχιούχων αλλοδαπού ιδρύματος, η Γραμματεία του ΠΜΣ ελέγχει εάν το ίδρυμα απονομής  του τίτλου αλλοδαπού ιδρύματος ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και εάν ο τύπος του τίτλου αυτού ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (Βεβαίωση Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα, ή αποδεικτικά από ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ένσημα, βεβαιώσεις Ε.Φ.Κ.Α. και βεβαίωση εργοδότη)
  Μπορείτε να εκδώσετε online Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στον παρακάτω σύνδεσμο
  https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-yperesia-choregeses-bebaioses-proyperesias
 5. Δύο συστατικές επιστολές, μία κατά προτίμηση από μέλος ΔΕΠ
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
  Το αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας πρέπει να είναι αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας – https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html)
 7. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας – δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 8. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της υπηρεσίας Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr (docs.gov.gr) στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι: α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είναι αληθή, και β) έχουν λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1628/τ. Β’/17-03-2023) και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ
 9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (https://master.accfin.uoi.gr/), στο οριζόμενο από την πρόσκληση χρονικό διάστημα.