Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΠΜΣ στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία της διοικητικής και οικονομικής επιστήμης.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στους βασικούς τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, παρέχοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας, αναπτύσσοντας κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.