Σπουδές

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Αίτηση Εγγραφής
By pmsadmin | Σπουδές
DETAIL

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οδηγίες ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης Office 365 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (ecourse) Φοιτητολόγιο Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας MS Teams
By pmsadmin | Σπουδές
DETAIL

Υποδομές

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των χώρων του Τμήματος. Χώρος υποδοχής 1ος Όροφος Αμφιθέατρο Αίθουσες ΔιδασκαλίαςΕργαστήρια Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών. Επίσης χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος. Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (SPSS, Lindo), [...]
By pmsadmin | Σπουδές
DETAIL

Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) αποτελεί μια πρόκληση καθώς δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να τεκμηριώσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μέσω της έρευνας που θα διεξάγουν μελετώντας διεξοδικά ένα θέμα ενδιαφέροντος. Η εκπόνηση ΔΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ και τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση [...]
By pmsadmin | Σπουδές
DETAIL

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η κανονική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του (συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων) μέχρι και τον Σεπτέμβριο του δεύτερου έτους σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον δεν αιτηθεί προσωρινή αναστολή σπουδών, διαγράφεται από το μητρώο των μεταπτυχιακών [...]
By pmsadmin | Σπουδές
DETAIL

Όργανα Διοίκησης

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, αναμόρφωση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 81 του N. 4957/2022 είναι: α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος β) η Συνέλευση του Τμήματος γ) η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ δ) ο Διευθυντής του ΠΜΣ Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού [...]
By pmsadmin | Σπουδές
DETAIL

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” (Master of Science in Management Science), χωρίς να διαθέτει επιμέρους ειδικεύσεις. Το ΔΜΣ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Το ΠΜΣ οδηγεί σε τίτλο σπουδών επιπέδου 7 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ). Σε όλους τους [...]
By pmsadmin | Σπουδές
DETAIL

Κανονισμός Λειτουργίας

Η τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 και ο κανονισμός λειτουργίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1628/τ. Β’/17-03-2023

By pmsadmin | Σπουδές
DETAIL