Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” (Master of Science in Management Science), χωρίς να διαθέτει επιμέρους ειδικεύσεις. Το ΔΜΣ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Το ΠΜΣ οδηγεί σε τίτλο σπουδών επιπέδου 7 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).

Σε όλους τους αποφοίτους του ΠΜΣ χορηγείται ατελώς από τη Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησής τους, το Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’) και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466, τ. Β’).