Δομή του Προγράμματος

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής αξιολόγηση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, πέντε (5) ανά εξάμηνο, τα οποία αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS)  συνολικά (6 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα), καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τρίτο εξάμηνο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δέκα υποχρεωτικών μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου πλήρους φοίτησης.

Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων ανά μάθημα και ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer System, ECTS), παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαρθρώνεται ως εξής:

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων του ΠΜΣ έγινε σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), έτσι ώστε τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα να έχουν πλήρη συμβατότητα με το Επίπεδο 7 του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (βλ. Περιγράμματα Μαθημάτων).

Η παρακολούθηση των παραδόσεων και η συμμετοχή στις δραστηριότητες (εργαστήρια, ασκήσεις, εξετάσεις, ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών) των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν μόνο για λόγους ανωτέρας βίας τους οποίους θα πρέπει να αιτιολογήσουν επαρκώς με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο μέγιστος αριθμός απουσιών ανά μάθημα είναι δύο (2). Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια απουσιάσει πάνω από τον μέγιστο αριθμό απουσιών, η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος εισηγείται και η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη συνέχιση των σπουδών του/της.

Τα μαθήματα κάθε κύκλου του προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, πριν την έναρξη των μαθημάτων.