Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) αποτελεί μια πρόκληση καθώς δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να τεκμηριώσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μέσω της έρευνας που θα διεξάγουν μελετώντας διεξοδικά ένα θέμα ενδιαφέροντος. Η εκπόνηση ΔΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ και τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία στο 3ο ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δέκα υποχρεωτικών μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων. Η ΔΕ εκπονείται ατομικά και μόνο από έναν φοιτητή και αντιστοιχεί σε 30 Διδακτικές Μονάδες (ECTS), οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές επιλέγουν με αίτησή τους το θέμα της ΔΕ από κατάλογο θεμάτων που προτείνουν οι διδάσκοντες κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στην αίτησή τους αναγράφουν τον προτεινόμενο επιβλέποντα και σύντομη περίληψη του προτεινόμενου θέματος. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση ενός θέματος, σε εμπειρική έρευνα στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού υποδείγματος, ή στο βαθμό που το επιχειρηματικό περιβάλλον το επιτρέπει, στη μελέτη πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί. Σε όλες τις περιπτώσεις η διπλωματική εργασία πρέπει να διακρίνεται για την επιστημονική της αρτιότητα.

Η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει και εγκρίνει τις αιτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα ανάλογα με το προτεινόμενο θέμα της ΔΕ. Αναλυτικές οδηγίες για τη συγγραφή και την παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών καθορίζονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών.

Η ΔΕ εκπονείται εντός του 3ου εξαμήνου και μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου φοίτησης που προβλέπεται στον Κανονισμό Σπουδών. Με την ολοκλήρωση συγγραφής της ΔΕ, η ΣΕ συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης αποτελούμενη από τον/την επιβλέπων/ουσα και δύο διδάσκοντες/ουσες με συναφές αντικείμενο. Η ΣΕ μεριμνά για τη δημόσια παρουσίαση των ΔΕ στο πλαίσιο προβολής της ερευνητικής δραστηριότητας του ΠΜΣ. H υποστήριξη της ΔΕ είναι δημόσια και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή σε ημερομηνία που ορίζεται από τη ΣΕ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΟΛΥΜΠΙΑΣ (https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/) της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. την διπλωματική εργασία τους με τις τελικές διορθώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την πολιτική αυτοαπόθεσης που υιοθέτησε η Σύγκλητος του Ιδρύματος, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις λήψης του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Χρήσιμα Αρχεία

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών

Μεθοδολογία έρευνας: Τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας και συγγραφής

Παράρτημα Ι: Αίτηση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Παράρτημα ΙΙ: Πρότυπο (template) Διπλωματικής Εργασίας

Παράρτημα ΙΙΙ: Οδηγίες συγγραφής διπλωματικής εργασίας

Παράρτημα IV: Πρακτικό Εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας

Πληροφοριακές πηγές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Lib Guides Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (upd 2021)

Δημιουργία και διαχείριση βιβλιογραφίας με το Mendeley