Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η κανονική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του (συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων) μέχρι και τον Σεπτέμβριο του δεύτερου έτους σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον δεν αιτηθεί προσωρινή αναστολή σπουδών, διαγράφεται από το μητρώο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή αναστολή σπουδών φοιτητή για ένα το πολύ εξάμηνο, μόνο για σοβαρούς λόγους, εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.