Όργανα Διοίκησης

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, αναμόρφωση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 81 του N. 4957/2022 είναι:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος

β) η Συνέλευση του Τμήματος

γ) η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ

δ) ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο ΠΜΣ. Τα μέλη της ΣΕ καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η θητεία της ΣΕ είναι διετής.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ προέρχεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

 

Διευθυντής & Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Ιωάννης Γκανάς, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής

Αικατερίνη Γαλανού, Αναπλ. Καθηγήτρια

Γεώργιος Κόλιας, Επίκουρος Καθηγητής

Ευστράτιος Κυπριωτέλης, Λέκτορας