Προσωπικό

Γραμματεία

Η γραμματεία του ΠΜΣ βρίσκεται στη διάθεση των φοιτητών και του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας προκειμένου να  διεκπεραιώσει θέματα που αφορούν τη λειτουργία του προγράμματος (ενημέρωση, εγγραφές, αιτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, ορκωμοσίες, αλληλογραφία, επικοινωνία, υποτροφίες). Καθήκοντα γραμματείας του ΠΜΣ ανατέθηκαν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην κα Λελοβίτη Χριστίνα, διοικητικό υπάλληλο [...]
By pmsadmin | Προσωπικό
DETAIL

Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Γκανάς Ιωάννης Καθηγητής ganas@uoi.gr Σωτηρόπουλος Ιωάννης Καθηγητής sotiropoulos@uoi.gr Καραμάνης Κων/νος Καθηγητής kkaraman@uoi.gr Χύτης Ευάγγελος Αναπλ. Καθηγητής ehytis@uoi.gr Γαλανού Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια agalanou@uoi.gr Κόλιας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής koliasg@uoi.gr Κυπριωτέλης Ευστράτιος Λέκτορας kypriot@uoi.gr Τριάρχη Ειρήνη Λέκτορας etriarhi@uoi.gr   Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων / Ιδρυμάτων Γεωργόπουλος Αντώνιος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο [...]
By pmsadmin | Προσωπικό
DETAIL

Όργανα Διοίκησης

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του N. 4957/2022 αρμόδια όργανα για την ίδρυση, αναμόρφωση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ  είναι: α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος β) η Συνέλευση του Τμήματος γ) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ δ) ο Διευθυντής του ΠΜΣ   Διευθυντής & Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ  Ιωάννης Γκανάς, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ Ιωάννης Σωτηρόπουλος, [...]
By pmsadmin | Προσωπικό
DETAIL