Προσωπικό

Γραμματεία

Η γραμματεία του ΠΜΣ βρίσκεται στη διάθεση των φοιτητών και του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας προκειμένου να  διεκπεραιώσει θέματα που αφορούν τη λειτουργία του προγράμματος (ενημέρωση, εγγραφές, αιτήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, ορκωμοσίες, αλληλογραφία, επικοινωνία, υποτροφίες). Καθήκοντα γραμματείας του ΠΜΣ ανατέθηκαν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην κα Λελοβίτη Χριστίνα, διοικητικό υπάλληλο [...]
By pmsadmin | Προσωπικό
DETAIL

Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Γκανάς Ιωάννης Καθηγητής ganas@uoi.gr Καραμάνης Κων/νος Καθηγητής kkaraman@uoi.gr Σωτηρόπουλος Ιωάννης Καθηγητής sotiropoulos@uoi.gr Τάγκας Περικλής Καθηγητής ptagkas@uoi.gr Γαλανού Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια agalanou@uoi.gr Χύτης Ευάγγελος Αναπλ. Καθηγητής ehytis@uoi.gr Κόλιας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής koliasg@uoi.gr Κυπριωτέλης Ευστράτιος Λέκτορας kypriot@uoi.gr Παππά Παρασκευή Λέκτορας pvpappa@uoi.gr Τριάρχη Ειρήνη Λέκτορας etriarhi@uoi.gr   Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων / [...]
By pmsadmin | Προσωπικό
DETAIL

Όργανα Διοίκησης

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του N. 4957/2022 αρμόδια όργανα για την ίδρυση, αναμόρφωση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ  είναι: α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος β) η Συνέλευση του Τμήματος γ) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ δ) ο Διευθυντής του ΠΜΣ   Διευθυντής & Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ  Ιωάννης Γκανάς, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ Ιωάννης Σωτηρόπουλος, [...]
By pmsadmin | Προσωπικό
DETAIL