Όργανα Διοίκησης

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του N. 4957/2022 αρμόδια όργανα για την ίδρυση, αναμόρφωση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ  είναι:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος

β) η Συνέλευση του Τμήματος

γ) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ

δ) ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Διευθυντής & Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ 

Ιωάννης Γκανάς, Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής

Αικατερίνη Γαλανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γεώργιος Κόλιας, Επίκουρος Καθηγητής

Στρατής Κυπριωτέλης, Λέκτορας