Αξιολόγηση μαθήματος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Αξιολόγηση μαθήματος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων